Privacy statement

Op een aantal plaatsen op onze HelloHi website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Mijn Kantoor streeft na om persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan de Mijn Kantoor website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Als je een informatie aanvraag indient of anderszins contact hebt met HelloHi, legt HelloHi jouw gegevens vast. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden.

Bewaren van persoonsgegevens

HelloHi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, opgeslagen of worden gebruikt.

Verstrekken persoonsgegevens

Alle aan HelloHi verstrekte persoonsgegevens zullen, tenzij anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Mijn Kantoor aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Je rechten

Je hebt het recht tot inzage en correctie van je eigen persoonsgegevens. Door in te loggen in de gebruikersomgeving van HelloHi kunt je je eigen gegevens gemakkelijk inzien en corrigeren.

Geheimhouding

Alle aan HelloHi verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. HelloHi, de medewerkers van HelloHi en zij die in opdracht van HelloHi toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

HelloHi hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies.

Websites van derden

Op de website van HelloHi kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Mijn Kantoor geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van deze websites voor meer informatie.

Aanpassen privacybeleid

HelloHi behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van HelloHi kun je altijd contact opnemen met info@hellohi.nl